ALGEMENE VOORWAARDEN

ONLINE DIENSTEN

Algemene voorwaarden voor de online diensten van Bake You Happy op  www.bakeyouhappy.nl

Als jij je registreert voor een online dienst van Bake You Happy dan gelden deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”). Bake You Happy houdt de voorwaarden graag duidelijk en persoonlijk. Daarom noemt Bake You Happy jou in deze voorwaarden soms “klant”, maar meestal gewoon “jij”. Wel zo persoonlijk!

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bake You Happy en degenen die zich voor een online dienst geregistreerd hebben op bakeyouhappy.nl en hier dus een account hebben (zoals gezegd: “klant” en “jij”).

“Online dienst”: alles wat Bake You Happy online aanbiedt, waarvoor je je moet registreren met een naam, e-mailadres en wachtwoord.

Totstandkoming

De overeenkomst tussen Bake You Happy en de klant komt tot stand doordat de klant zich registreert op bakeyouhappy.nl. Wanneer jij gebruik maakt van de diensten van Bake You Happy, gelden deze voorwaarden.

Aankoop

Als je een aankoop doet bij Bake You Happy dan garandeer jij dat:
1. Jij de rechten hebt om de geselecteerde betaalmethode te gebruiken voor deze aankoop.
2. Alle informatie naar waarheid ingevuld is.
3. Bij aankoop van een product of dienst geef jij Bake You Happy het recht om jouw informatie te delen met derden, om het door jouw aangeschafte product of de door jou aangeschafte dienst te kunnen leveren.

Bake You Happy behoudt het recht om een aankoop op elk moment te weigeren of annuleren, bijvoorbeeld in verband met: beschikbaarheid, fout in prijs, product of dienst, error in het systeem, aanpassing prijs, product of dienst, vermoeden van fraude of illegaal gebruik of andere redenen.

BTW

De prijzen/tarieven op de website zijn de consumentenprijzen, dat betekent dat jij daarover geen extra BTW hoeft te betalen. De prijzen bevatten geen BTW zolang Bake You Happy is vrijgesteld van OB (o.g.v. artikel 25 Wet OB). Op het moment dat Bake You Happy niet meer vrijgesteld is van OB, is de BTW onderdeel van de prijzen/tarieven zoals ze op de website staan. Jij hoeft dus nooit extra BTW te betalen.

Abonnementen

Sommige diensten worden betaald via een abonnementsvorm (“abonnement”). Je doet een betaling per vooraf afgesproken periode (“betalingscyclus”) en daarvoor krijg je die periode toegang tot de dienst. Je betaalt het bedrag aan het begin van de gekozen betalingscyclus. Aan het eind van een betalingscyclus wordt je abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, behalve als jij of Bake You Happy annuleert of opzegt.

Als jij je aangemeld hebt met een kortingstarief voor een bepaalde periode, dan vervalt dit kortingstarief na de afgesproken periode en wordt het abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de korting. Vanaf dat moment geldt het normale tarief voor het betreffende abonnement.

Bij het aanmelden voor een abonnement, geef jij automatisch toestemming aan Bake You Happy om elke betalingscyclus automatisch het geld af te schrijven. Als een automatische betaling mislukt, dan heeft Bake You Happy het recht om je abonnement te annuleren of pauzeren tot de betaling gelukt is.

Aankoop abonnement herroepen

Ben je niet tevreden met de aankoop van je abonnement? Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Stuur hiervoor een mail (niki@bakeyouhappy.nl) en je aankoop zal worden geannuleerd en er wordt contact met je opgenomen om het geld terug te storten.

Tariefwijzigingen abonnementen

Bake You Happy behoudt het recht om de tarieven van de abonnementen op elk moment aan te passen. In geval van een tariefwijzing word je hiervan op de hoogte gebracht en kun je voor de ingang van deze wijziging kiezen om je lidmaatschap op te zeggen.

Abonnement opzeggen

Als je opzegt voor het einde van de eerste betalingscyclus, krijg je geen geld terug voor de resterende periode van die betalingscyclus.

Na afloop van de eerste betalingscyclus kun je je abonnement op elk moment opzeggen, hierbij geldt voor elke abonnementsvorm een opzegtermijn van maximaal een maand. Je abonnement stopt na afloop van de lopende cyclus. Loopt de cyclus nog langer dan een maand, dan stopt je abonnement een maand nadat je opzegt. Vanaf dat moment heb je geen toegang meer tot de betaalde diensten van Bake You Happy.

Betaling

Als je een abonnement aanvraagt betaal je direct. Je kunt dan ook direct aan de slag met je account op de website. Als je een factuur ontvangt voor het verlengen van je abonnement of voor andere producten, dan ben je verplicht die binnen 14 dagen te betalen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn ben je zonder verdere sommatie of gebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment ben je nog steeds verplicht het bedrag te betalen en kunnen daar bovenop eventuele kosten voor rente (1,5% per maand) en overige kosten worden berekend. Dat zijn zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen.

Je kunt je niet beroepen op verrekening of een betalingsverplichting opschorten. Natuurlijk kun je wel altijd even overleggen via niki@bakeyouhappy.nl als een betaling om een of andere reden niet op tijd lukt.

Abonnement – frequentie nieuwe content

Bij een abonnement zal door Bake You Happy altijd gestreefd worden naar het plaatsen van nieuwe content op de momenten zoals besproken in het aanbod, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Het kan gebeuren dat Bake You Happy dit (tijdelijk) niet kan realiseren door bijvoorbeeld ziekte en/of vakantie. Bake You Happy zal in elke situatie zoeken naar de beste oplossing. Indien je niet tevreden bent met de oplossing, dan kun je je abonnement opzeggen of overleggen met Niki van Bake You Happy door een mail te sturen naar niki@bakeyouhappy.nl.

Content

In de diensten van Bake You Happy is het mogelijk voor klanten om informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, links en ander materiaal (“content”) te plaatsen, delen en versturen (“plaatsen”). Jij bent zelf volledig verantwoordelijk voor de content die jij plaatst op de website van Bake You Happy.

Als jij content plaatst op bakeyouhappy.nl, dan garandeer jij dat:
1. De content van jouzelf is en/of dat jij de rechten hebt om dit te gebruiken (let dus op dat je geen foto’s van het internet zomaar plaatst, daar heb je geen recht op).
2. De content geen auteursrechten, privacyrechten of andere rechten schendt.
3. De content relevant en geschikt is voor die dienst.
4. De content geen virussen of andere schadelijke aspecten bevat.

Bake You Happy heeft het recht om accounts te verwijderen indien er content geplaatst wordt die niet gewenst is door Bake You Happy. (Bake You Happy zal proberen eerst in overleg te gaan)

Bake You Happy neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de content die geplaatst is door klanten.

Door content te plaatsen op bakeyouhappy.nl, geef je Bake You Happy het recht om de content te gebruiken, wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren en te verspreiden. (Voorbeeld: als er promotie gedaan wordt voor de dienst kunnen screenshots van de omgeving gebruikt worden of kunnen gedeelde foto’s gebruikt worden om deze dienst aan te prijzen)

Bake You Happy heeft het recht, maar niet de plicht om de content die door de klanten wordt aangeboden te controleren, te bewerken en te verwijderen.

Alle content die geplaatst wordt door Bake You Happy zelf is eigendom van Bake You Happy. Dit mag je niet verspreiden, wijzigen, hergebruiken, kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bake You Happy. (Je mag de recepten natuurlijk wel printen en opslaan voor eigen gebruik en de openbare website/links delen met anderen, maar je mag bijvoorbeeld niet de content kopiëren voor een eigen website of de video’s die alleen voor leden zijn, delen met niet-leden)

Accounts

Op het moment dat je een account maakt op bakeyouhappy.nl, dan garandeer je dat alle informatie die je met ons deelt, te allen tijde, juist, volledig en actueel is en dat jij 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders.

Jouw account (en daarmee jouw gebruikersnaam en wachtwoord) is strikt persoonlijk en mag niet gebruikt worden door anderen.

Jij bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord van jouw account en de toegang tot jouw account. Jij bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Meldt het direct als je ontdekt dat er inbreuk is geweest op jouw account of jouw account ongeoorloofd gebruikt is.

Beëindigen

Bake You Happy kan jouw account op elk moment direct beëindigen of pauzeren, zonder kennisgeving vooraf, om welke reden dan ook en zonder beperking, bijvoorbeeld als de de algemene voorwaarden worden geschonden.

De voorwaarden die in hun aard van kracht blijven, blijven ook na het beëindigen of opzeggen van je account van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectueel eigendom, content en verantwoordelijkheid.

Communicatie

Door je te registreren voor een account,  geef je toestemming voor het gebruik van jouw e-mailadres, door Bake You Happy, om jou te informeren, nieuwsbrieven te sturen en promoties/marketing te sturen. Je kunt je uitschrijven voor een specifiek onderdeel door een mail te sturen naar niki@bakeyouhappy.nl.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Bake You Happy spant zich in om juiste informatie te geven, maar garandeert niet dat informatie op de website, inclusief prijzen, productafbeeldingen, recepten, receptinformatie, specificaties, beschikbaarheid en diensten altijd juist is. Bake You Happy behoudt het recht om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Denk jij dat iets niet klopt? Laat dat dan graag even weten! Een product of dienst kan (per ongeluk) verkeerd geprijsd of verkeerd omschreven zijn of bijvoorbeeld (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Je gaat ermee akkoord dat, hoewel Bake You Happy zich inspant om altijd goede informatie te geven, je aan de informatie geen rechten kunt ontlenen.

Links naar websites

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Bake You Happy onderzocht of geanalyseerd. Bake You Happy draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt op bakeyouhappy.nl. Een link naar een andere website is bedoeld voor het gemak van de gebruiker of klant.

Het gebruik maken van andere websites vindt op eigen risico plaats; Bake You Happy heeft hierin geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Bake You Happy heeft het recht om elke link of informatie op deze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

De diensten en originele inhoud (uitgezonderd de content die door klanten/gebruikers geplaatst is), functies en de functionaliteit blijven het exclusieve eigendom van Bake You Happy. Het is onder andere beschermd door auteursrecht en handelsnaamrecht. Handelsnaam en logo mogen niet verbonden worden met een product of dienst zonder toestemming van Bake You Happy.

Aansprakelijkheid

Bake You Happy doet zijn best om alleen maar juiste informatie op deze website te delen, maar kan geen garantie geven dat alle beschikbare informatie volledig of juist is. Bake You Happy kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, al zal Bake You Happy natuurlijk haar best doen om de website altijd beschikbaar te hebben.

Bake You Happy is nooit aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de klant of derden, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten of inhoud verkregen via de dienst.

Klachten

Bake You Happy staat altijd open voor jouw ideeën en hoopt dat jij alleen maar blij wordt van de aangeboden diensten. Mocht je toch ergens mee zitten en een klacht hebben, dan hoort Niki van Bake You Happy dat graag. Stuur gerust een mailtje naar niki@bakeyouhappy.nl en ze zal haar best doen binnen 14 dagen te reageren en problemen op te lossen.

Disclaimer

De website van Bake You Happy wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niki van Bake You Happy is echter niet opgeleid tot bakker, geen expert of officiële instantie, maar geeft al haar advies vanuit persoonlijke ervaring. Het kan gebeuren dat de website onjuistheden bevat of onvolledig is. Aan de inhoud van Bake You Happy kunnen geen rechten worden ontleend.

De gebruiker of klant is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en ook voor het gebruik van die informatie. Je kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Informatie op deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Het gebruik van de (online) diensten van Bake You Happy is op eigen risico. Deze diensten worden geleverd zonder enkele garanties.

Alhoewel er hard wordt gewerkt om de (online) diensten zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren, kan Bake You Happy niet garanderen dat:
1. De diensten ononderbroken, veilig en beschikbaar zijn op elk moment of locatie.
2. Fouten of gebreken worden hersteld.
3. De diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
4. De diensten voldoen aan jouw vereisten.

Privacyverklaring

De privacyverklaring kun je hier inzien of opvragen via niki@bakeyouhappy.nl.

Aanpassingen Algemene Voorwaarden

Bake You Happy heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Van grote inhoudelijke wijzigingen zul je op de hoogte gesteld worden per e-mail. Wanneer je doorgaat met het gebruik van de diensten, nadat de aanpassingen gemeld zijn, accepteer je de aanpassingen. Als je het niet eens bent met de aanpassingen, dan kun je niet langer gebruik maken van de dienst.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bake You Happy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Overmacht

Een tekortkoming van Bake You Happy in het nakomen van enige verplichting aan de klant, kan Bake You Happy niet worden toegerekend in geval van overmacht. Tot deze situaties wordt onder andere gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers of andere derden, onverwachte stroom-,  internet-, computerstoringen, virussen, hacks, stakingen, onvoorziene vervoersproblemen en slechte weersomstandigheden.

Indien een overmachtsituatie zich voordoet, waardoor Bake You Happy de verplichtingen niet kan nakomen, worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Bake You Happy is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.Algemene voorwaarden voor de online diensten van Bake You Happy op  www.bakeyouhappy.nl

Als jij je registreert voor een online dienst van Bake You Happy dan gelden deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”). Bake You Happy houdt de voorwaarden graag duidelijk en persoonlijk. Daarom noemt Bake You Happy jou in deze voorwaarden soms “klant”, maar meestal gewoon “jij”. Wel zo persoonlijk!

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bake You Happy en degenen die zich voor een online dienst geregistreerd hebben op bakeyouhappy.nl en hier dus een account hebben (zoals gezegd: “klant” en “jij”).

“Online dienst”: alles wat Bake You Happy online aanbiedt, waarvoor je je moet registreren met een naam, e-mailadres en wachtwoord.

Totstandkoming

De overeenkomst tussen Bake You Happy en de klant komt tot stand doordat de klant zich registreert op bakeyouhappy.nl. Wanneer jij gebruik maakt van de diensten van Bake You Happy, gelden deze voorwaarden.

Aankoop

Als je een aankoop doet bij Bake You Happy dan garandeer jij dat:
1. Jij de rechten hebt om de geselecteerde betaalmethode te gebruiken voor deze aankoop.
2. Alle informatie naar waarheid ingevuld is.
3. Bij aankoop van een product of dienst geef jij Bake You Happy het recht om jouw informatie te delen met derden, om het door jouw aangeschafte product of de door jou aangeschafte dienst te kunnen leveren.

Bake You Happy behoudt het recht om een aankoop op elk moment te weigeren of annuleren, bijvoorbeeld in verband met: beschikbaarheid, fout in prijs, product of dienst, error in het systeem, aanpassing prijs, product of dienst, vermoeden van fraude of illegaal gebruik of andere redenen.

BTW

De prijzen/tarieven op de website zijn de consumentenprijzen, dat betekent dat jij daarover geen extra BTW hoeft te betalen. De prijzen bevatten geen BTW zolang Bake You Happy is vrijgesteld van OB (o.g.v. artikel 25 Wet OB). Op het moment dat Bake You Happy niet meer vrijgesteld is van OB, is de BTW onderdeel van de prijzen/tarieven zoals ze op de website staan. Jij hoeft dus nooit extra BTW te betalen.

Abonnementen

Sommige diensten worden betaald via een abonnementsvorm (“abonnement”). Je doet een betaling per vooraf afgesproken periode (“betalingscyclus”) en daarvoor krijg je die periode toegang tot de dienst. Je betaalt het bedrag aan het begin van de gekozen betalingscyclus. Aan het eind van een betalingscyclus wordt je abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, behalve als jij of Bake You Happy annuleert of opzegt.

Als jij je aangemeld hebt met een kortingstarief voor een bepaalde periode, dan vervalt dit kortingstarief na de afgesproken periode en wordt het abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de korting. Vanaf dat moment geldt het normale tarief voor het betreffende abonnement.

Bij het aanmelden voor een abonnement, geef jij automatisch toestemming aan Bake You Happy om elke betalingscyclus automatisch het geld af te schrijven. Als een automatische betaling mislukt, dan heeft Bake You Happy het recht om je abonnement te annuleren of pauzeren tot de betaling gelukt is.

Aankoop abonnement herroepen

Ben je niet tevreden met de aankoop van je abonnement? Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Stuur hiervoor een mail (niki@bakeyouhappy.nl) en je aankoop zal worden geannuleerd en er wordt contact met je opgenomen om het geld terug te storten.

Tariefwijzigingen abonnementen

Bake You Happy behoudt het recht om de tarieven van de abonnementen op elk moment aan te passen. In geval van een tariefwijzing word je hiervan op de hoogte gebracht en kun je voor de ingang van deze wijziging kiezen om je lidmaatschap op te zeggen.

Abonnement opzeggen

Als je opzegt voor het einde van de eerste betalingscyclus, krijg je geen geld terug voor de resterende periode van die betalingscyclus.

Na afloop van de eerste betalingscyclus kun je je abonnement op elk moment opzeggen, hierbij geldt voor elke abonnementsvorm een opzegtermijn van maximaal een maand. Je abonnement stopt na afloop van de lopende cyclus. Loopt de cyclus nog langer dan een maand, dan stopt je abonnement een maand nadat je opzegt. Vanaf dat moment heb je geen toegang meer tot de betaalde diensten van Bake You Happy.

Betaling

Als je een abonnement aanvraagt betaal je direct. Je kunt dan ook direct aan de slag met je account op de website. Als je een factuur ontvangt voor het verlengen van je abonnement of voor andere producten, dan ben je verplicht die binnen 14 dagen te betalen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn ben je zonder verdere sommatie of gebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment ben je nog steeds verplicht het bedrag te betalen en kunnen daar bovenop eventuele kosten voor rente (1,5% per maand) en overige kosten worden berekend. Dat zijn zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen.

Je kunt je niet beroepen op verrekening of een betalingsverplichting opschorten. Natuurlijk kun je wel altijd even overleggen via niki@bakeyouhappy.nl als een betaling om een of andere reden niet op tijd lukt.

Abonnement – frequentie nieuwe content

Bij een abonnement zal door Bake You Happy altijd gestreefd worden naar het plaatsen van nieuwe content op de momenten zoals besproken in het aanbod, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Het kan gebeuren dat Bake You Happy dit (tijdelijk) niet kan realiseren door bijvoorbeeld ziekte en/of vakantie. Bake You Happy zal in elke situatie zoeken naar de beste oplossing. Indien je niet tevreden bent met de oplossing, dan kun je je abonnement opzeggen of overleggen met Niki van Bake You Happy door een mail te sturen naar niki@bakeyouhappy.nl.

Content

In de diensten van Bake You Happy is het mogelijk voor klanten om informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, links en ander materiaal (“content”) te plaatsen, delen en versturen (“plaatsen”). Jij bent zelf volledig verantwoordelijk voor de content die jij plaatst op de website van Bake You Happy.

Als jij content plaatst op bakeyouhappy.nl, dan garandeer jij dat:
1. De content van jouzelf is en/of dat jij de rechten hebt om dit te gebruiken (let dus op dat je geen foto’s van het internet zomaar plaatst, daar heb je geen recht op).
2. De content geen auteursrechten, privacyrechten of andere rechten schendt.
3. De content relevant en geschikt is voor die dienst.
4. De content geen virussen of andere schadelijke aspecten bevat.

Bake You Happy heeft het recht om accounts te verwijderen indien er content geplaatst wordt die niet gewenst is door Bake You Happy. (Bake You Happy zal proberen eerst in overleg te gaan)

Bake You Happy neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de content die geplaatst is door klanten.

Door content te plaatsen op bakeyouhappy.nl, geef je Bake You Happy het recht om de content te gebruiken, wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren en te verspreiden. (Voorbeeld: als er promotie gedaan wordt voor de dienst kunnen screenshots van de omgeving gebruikt worden of kunnen gedeelde foto’s gebruikt worden om deze dienst aan te prijzen)

Bake You Happy heeft het recht, maar niet de plicht om de content die door de klanten wordt aangeboden te controleren, te bewerken en te verwijderen.

Alle content die geplaatst wordt door Bake You Happy zelf is eigendom van Bake You Happy. Dit mag je niet verspreiden, wijzigen, hergebruiken, kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bake You Happy. (Je mag de recepten natuurlijk wel printen en opslaan voor eigen gebruik en de openbare website/links delen met anderen, maar je mag bijvoorbeeld niet de content kopiëren voor een eigen website of de video’s die alleen voor leden zijn, delen met niet-leden)

Accounts

Op het moment dat je een account maakt op bakeyouhappy.nl, dan garandeer je dat alle informatie die je met ons deelt, te allen tijde, juist, volledig en actueel is en dat jij 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders.

Jouw account (en daarmee jouw gebruikersnaam en wachtwoord) is strikt persoonlijk en mag niet gebruikt worden door anderen.

Jij bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord van jouw account en de toegang tot jouw account. Jij bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Meldt het direct als je ontdekt dat er inbreuk is geweest op jouw account of jouw account ongeoorloofd gebruikt is.

Beëindigen

Bake You Happy kan jouw account op elk moment direct beëindigen of pauzeren, zonder kennisgeving vooraf, om welke reden dan ook en zonder beperking, bijvoorbeeld als de de algemene voorwaarden worden geschonden.

De voorwaarden die in hun aard van kracht blijven, blijven ook na het beëindigen of opzeggen van je account van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectueel eigendom, content en verantwoordelijkheid.

Communicatie

Door je te registreren voor een account,  geef je toestemming voor het gebruik van jouw e-mailadres, door Bake You Happy, om jou te informeren, nieuwsbrieven te sturen en promoties/marketing te sturen. Je kunt je uitschrijven voor een specifiek onderdeel door een mail te sturen naar niki@bakeyouhappy.nl.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Bake You Happy spant zich in om juiste informatie te geven, maar garandeert niet dat informatie op de website, inclusief prijzen, productafbeeldingen, recepten, receptinformatie, specificaties, beschikbaarheid en diensten altijd juist is. Bake You Happy behoudt het recht om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Denk jij dat iets niet klopt? Laat dat dan graag even weten! Een product of dienst kan (per ongeluk) verkeerd geprijsd of verkeerd omschreven zijn of bijvoorbeeld (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Je gaat ermee akkoord dat, hoewel Bake You Happy zich inspant om altijd goede informatie te geven, je aan de informatie geen rechten kunt ontlenen.

Links naar websites

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Bake You Happy onderzocht of geanalyseerd. Bake You Happy draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt op bakeyouhappy.nl. Een link naar een andere website is bedoeld voor het gemak van de gebruiker of klant.

Het gebruik maken van andere websites vindt op eigen risico plaats; Bake You Happy heeft hierin geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Bake You Happy heeft het recht om elke link of informatie op deze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

De diensten en originele inhoud (uitgezonderd de content die door klanten/gebruikers geplaatst is), functies en de functionaliteit blijven het exclusieve eigendom van Bake You Happy. Het is onder andere beschermd door auteursrecht en handelsnaamrecht. Handelsnaam en logo mogen niet verbonden worden met een product of dienst zonder toestemming van Bake You Happy.

Aansprakelijkheid

Bake You Happy doet zijn best om alleen maar juiste informatie op deze website te delen, maar kan geen garantie geven dat alle beschikbare informatie volledig of juist is. Bake You Happy kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, al zal Bake You Happy natuurlijk haar best doen om de website altijd beschikbaar te hebben.

Bake You Happy is nooit aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de klant of derden, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten of inhoud verkregen via de dienst.

Klachten

Bake You Happy staat altijd open voor jouw ideeën en hoopt dat jij alleen maar blij wordt van de aangeboden diensten. Mocht je toch ergens mee zitten en een klacht hebben, dan hoort Niki van Bake You Happy dat graag. Stuur gerust een mailtje naar niki@bakeyouhappy.nl en ze zal haar best doen binnen 14 dagen te reageren en problemen op te lossen.

Disclaimer

De website van Bake You Happy wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niki van Bake You Happy is echter niet opgeleid tot bakker, geen expert of officiële instantie, maar geeft al haar advies vanuit persoonlijke ervaring. Het kan gebeuren dat de website onjuistheden bevat of onvolledig is. Aan de inhoud van Bake You Happy kunnen geen rechten worden ontleend.

De gebruiker of klant is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en ook voor het gebruik van die informatie. Je kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Informatie op deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Het gebruik van de (online) diensten van Bake You Happy is op eigen risico. Deze diensten worden geleverd zonder enkele garanties.

Alhoewel er hard wordt gewerkt om de (online) diensten zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren, kan Bake You Happy niet garanderen dat:
1. De diensten ononderbroken, veilig en beschikbaar zijn op elk moment of locatie.
2. Fouten of gebreken worden hersteld.
3. De diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
4. De diensten voldoen aan jouw vereisten.

Privacyverklaring

De privacyverklaring kun je hier inzien of opvragen via niki@bakeyouhappy.nl.

Aanpassingen Algemene Voorwaarden

Bake You Happy heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Van grote inhoudelijke wijzigingen zul je op de hoogte gesteld worden per e-mail. Wanneer je doorgaat met het gebruik van de diensten, nadat de aanpassingen gemeld zijn, accepteer je de aanpassingen. Als je het niet eens bent met de aanpassingen, dan kun je niet langer gebruik maken van de dienst.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bake You Happy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Overmacht

Een tekortkoming van Bake You Happy in het nakomen van enige verplichting aan de klant, kan Bake You Happy niet worden toegerekend in geval van overmacht. Tot deze situaties wordt onder andere gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers of andere derden, onverwachte stroom-,  internet-, computerstoringen, virussen, hacks, stakingen, onvoorziene vervoersproblemen en slechte weersomstandigheden.

Indien een overmachtsituatie zich voordoet, waardoor Bake You Happy de verplichtingen niet kan nakomen, worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Bake You Happy is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

CONTACT - DISCLAIMERPRIVACY VERKLARING - ALGEMENE VOORWAARDEN

©2022 Bake You Happy

 

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?